Behin betiko onespena ematea dirulaguntzak eta laguntzak ematea arautzen duen ordenantza orokorrari

Behin betiko onespena ematea dirulaguntzak eta laguntzak ematea arautzen duen ordenantza orokorrari
2019ko abenduaren 19ko osoko bilkuran Udalbatzak hasierako onespena eman zion dirulaguntzen eta laguntzen udal ordenantza orokorrari. Erabaki hori jendaurrean egon den aldian ez da aurkeztu ordenantzaren aurkako erreklamaziorik eta, beraz, erabakia behin betiko bihurtu da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 49.c) artikuluan xedatzen duen bezala.
Aipatutako 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoa betez, behin betiko erabakia argitaratzen da.