Ordenanza fiscal reguladora del servicio de ayuda a domicilio

Behin betiko onespena ematea etxez etxeko laguntza zerbitzuaren zerga ordenantzari
Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren tasa arautzen duen zerga ordenantza aldatzeko espedientea jendaurrean egon den bitartean ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu. Beraz, erabaki hori behin betiko bihurtzen da, halaxe xedatzen baitu Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak 16.3 artikuluan.
Foru arau horrek 16.4 artikuluan xedatutakoa betetzeko, osorik argitaratzen da ordenantzaren testua; argitaratzen denetik aurrera aplikatuko dena.