Ordenanza fiscal reguladora del precio público del centro rural de atencion diurna

Behinb betiko onespena ematea eguneko arretarako landa zentroren prezio publikoa arautzen duen ordenantzari Udalbatzak, 2021eko martxoaren 16ko bilkuran, hasierako onespena eman zion eguneko arretarako landa zentroaren zerbitzuaren udal arautegiari. Horren iragarkia ALHAOren 38. zenbakian (2021eko apirilaren 9a) argitaratuz jarri zen jendaurrean eta, inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onesten da.