Arabako Lautadako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Plana

Arabako Lautadako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Plana

2020ko uztailaren 8an aho batez onartu zen Arabako Lautadan emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. plana.

 

Zertaz ari gara Berdintasun Plana diogunean?

Plana lan-gida bat da, eta udalek eta Arabako Lautadako Kuadrillak berak jarriko dituzten helburu eta ekintzak biltzen ditu bere lurraldean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko.
Planak herritar guztientzako ekintzak eta udal bakoitzaren eta kuadrillaren barne kudeaketarako ekintzak biltzen ditu.

 

Elaborazio prozesu parte-hartzailea

II. Plana Berdintasun Arloaren hausnarketa estrategikoko parte-hartze prozesu batean oinarrituta diseinatu da. Prozesu horretan, politikariek eta teknikariek parte hartu dute, baita Arabako Lautadako udalerrietako elkarte-mugimenduko emakumeek ere. Horrek erronkak eta lehentasunak egituratzen lagundu du, baita hurrengo lau urteetan ekintza bideratu behar duten jarduera-printzipioak ere.

 

Zergatik eskualde-plana eta ez 8 udal-plan?

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-egoera ez da oso desberdina Lautadako udalerri bakoitzean, nahiz eta udalerri bakoitzak bere ezaugarriak eta aurrerapenak dituen berdintasunari dagokionez.
Horregatik, II. Plan honen bidez, gure udalerrien ekarpenak balioetsi nahi dira; baina, horrez gain, eskualdearen ikuspegia eta udalerrien arteko lankidetza aldarrikatu nahi dira nahi dira, ikuspegi estrategiko, feminista eta genero komunetik, kuadrillako emakumeen ahizpatasunari mesede egingo diona, kuadrilla osatzen duten udalerrien berezitasunen berezko beharrei jaramonik egin gabe.

 

Zer egitura mota du eta zein programa garatuko dira?

 

Gobernu ona

Zeharkako elementuetatik lan egingo da, hau da, Udalaren eta Kuadrillaren programa eta proiektu guztiak inplikatuz, genero-ikuspegia lehentasun politikoetan, administrazioaren egitura eta prozeduretan txertatzeko.
Horregatik, II. Planaren zati honetan udal bakoitzaren eta Kuadrillaren barne kudeaketa hobetzeko ekintzak biltzen dira, berdintasunari begira.

 

I. ardatza. Emakumeen jabekuntza

 

Jabekuntzaren zenbait definizio daude. Marcela Lagarde de los Ríos antropologoa jabekuntzatzat hartzen da “emakume bakoitzak besteen, historiaren, politikaren eta kulturaren objektu izateari uzten dion prozesua, eta bizitzaren beraren subjektu bihurtzen dena, historiaren, kulturaren, politikaren eta gizarte-bizitzaren protagonista. Eremu soziopolitikoan protagonismo horretara iristeko, kontzientzia indibiduala eta kolektiboa hartzeko prozesu bat behar da.

 

II.ardatza. Baliabideen eta zainketen banaketa, bizitzaren jasangarritasuna erdigunean jarriz

 

Ardatz horren bidez, gizarte-sistema aldatzen lagundu nahi da, baliabideen, espazioen, denboren eta zainketen banaketa simetrikoagoa lortzeko, baliabideen banaketa hori “bizitzeko egokiak diren bizitzak” lortzera bideratuz.
Horrek guztiak esan nahi du baliabideak birbideratu egin behar direla, bizitzari eusteko zainketen zentraltasuna kontuan hartuta, eta onartu behar dela izaki interdependenteak garela, eta halabeharrez besteengandik behar ditugula bizirauteko; interdependentzia hori ez dela kudeatu behar banaketa asimetrikoko ereduen bidez, non kargak pertsona edo kolektibo feminizatu jakin batzuei baitagozkie, eta, gainera, kalitatezko enpleguetarako sarbidea mugatzen baitute, eta beharrezkoa dela bizimodu kolektiboa izateko oinarrizko ereduak bilatzea.

 

III. ardatza. Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak Giza Eskubideen ikuspegitik

 

Indarkeria matxistak giza eskubideen ohiko urraketa bat da, izena jarri gabe egunerokoan ikusten duguna. Indarkeria matxistak emakumeen kontra burutzen dira emakume izate hutsagatik, genero diskriminazioen eta boterearen ondorioz, egungo eredu androzentrikoan zein patriarkalean gizonek emakumeen gainean daude eta, emakumeen lekua menpeko izanik Hori dela eta, eskubideak bermatzeko ikuspegitik, ardatz honen helburua Lautadako Kuadrillako ekintzak bideratzea da, emakumeek eta beste biktima batzuek, euren seme-alabak kasu, euren kontra egiten den indarkeriarik gabe bizi ahal izateko.

 

Ardatz hori programa hauen bidez landuko da:

 

  1.  Indarkeria matxisten sentsibilizazioa eta prebentzioa: Desberdintasunen eta indarkeria matxistaren arteko lotura ikusarazten dituzten programa eta jardueretan parte hartzen duten pertsona kopurua handitzeko; eta, Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren arteko lotura ikusarazten duten gazte kopurua handitzeko.

  2. Kaltearen hautematea, arreta koordinatua zein integrala, eta konpontzea: Indarkeria matxista eta horren adierazpenak sakonago ezagutzea, deribazioa hobetzeko, biziraunentzako arreta integrala zein koordinatua bermatzeko eta kaltearen erreparaziorako, ahalduntze ikuspegitik. Halaber, Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei arreta hobea emateko erakunde arteko II. Koordinazio Protokoloa eguneratzea, EAEko Berdintasunerako Lege berrira eta Istanbulgo Hitzarmenera egokitzeko.

Beraz, esan dezakegu II. Berdintasun Plana modu estrategikoan eta planifikatuan emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna lortzeko bidean aurrera egin nahi duen ibilbide-orria dela. Plan honek Arabako Lautadako udal bakoitzaren eta kuadrillaren beraren politika publikoak konprometitzen ditu.